1397/09/22
معاون تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت، در بازدیدازمرکز مطالعه کوهورت زاهدان عنوان کرد:
مرکز مطالعه سلامت(کوهورت) زاهدان سند توانمندی های پژوهشی و محققان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.
اجرای طرح کوهورت در زاهدان نشان دهنده توانمندی های پژوهشی و محققان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.
1397/09/21
همایش ایدز و داوطلبان سلامت در زاهدان برگزار شد.
گردهمایی برای پیشگیری از HIV ومشارکت داوطلبانه سلامت