قوانین

قوانین و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

1- قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي لینک مشاهده                
2- قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت لینک مشاهده                    

3- قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27

لینک مشاهده                
4- قانون برنامه پنجم لینک مشاهده                

5- قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي كشور

لینک مشاهده                

6- قانون تشكيل وزارت بهداشت

لینک مشاهده                

7- قانون تشكيل هيات امناء دانشگاهها

لینک مشاهده                

8- قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

لینک مشاهده                

9- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

لینک مشاهده                

10- قانون جرايم رايانه اي

لینک مشاهده                

11- قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان

لینک مشاهده                

12- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتي

لینک مشاهده                

13- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي

لینک مشاهده                

14- قانون سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

لینک مشاهده                

15- قانون ساماندهي بهداشت و درمان براساس اصول قانون اساسی

لینک مشاهده                

16- قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي

لینک مشاهده                

17- قانون مديريت خدمات كشوري

لینک مشاهده                

18- قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب سال 1375

لینک مشاهده                

19- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی

لینک مشاهده                

20- قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب سال 1346 و اصلاحات سال 1353

لینک مشاهده                

21- قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

لینک مشاهده                

22- متن کامل قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن

لینک مشاهده                

23- متن کامل آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها وموسسات آموزش عالی

لینک مشاهده                
24- مصوبه شوراي عالي اداري - در خصوص تفویض اختیار به روسای دانشگاهها
لینک مشاهده                

25- مصوبه شوراي عالي اداري - در خصوص وظایف مدیران استانی و شهرستانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

لینک مشاهده                

26- مقررات امحاء اسناد دولتی

لینک مشاهده                

27- پیش نویس آیین نامه مالی معاملاتی جدید دانشگاه

لینک مشاهده                

28- آیین نامه داروخانه ها

لینک مشاهده                

29- قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات

لینک مشاهده                

30- آيين نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیات علمی

لینک مشاهده                

31- آيين نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی

لینک مشاهده                

32- دستورالعمل اجرایی فصل 8 آيين نامه اداری و استخدامی اعضای غیرهیات علمی

لینک مشاهده                

33- دستورالعمل اجرایی نظام آموزش کارکنان غیرهیات علمی

لینک مشاهده                

34- تفويض اختيار بررسي ضوابط بازنشستگي اساتيد دانشگاه به هیاتهای امناء دانشگاهها

لینک مشاهده                
35- آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه لینک مشاهده                
36- بخشنامه نحوه اخذ تعهد خدمت از متعهدین بخدمت در وزارت بهداشت لینک مشاهده                
37- آیین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاههای علوم پزشکی کشور لینک مشاهده                
38- آیین نامه دریافت ریز نمرات و مدارک تحصیلی و پروانه موقت به متقاضیان ادامه تحصیل در خارج از کشور لینک مشاهده                
39- دستورالعمل اجرايي استفاده از ماموريت آموزشي لینک مشاهده                
40- دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون استخدامي لینک مشاهده                
41- دستورالعمل اجرايي پذيرش و استخدام بهورز لینک مشاهده                
42- دستورالعمل اجرايي تبديل وضع کارمندان پيماني به رسمي آزمايشي لینک مشاهده                
43- دستورالعمل اجرايي تبديل وضع کارمندان رسمي آزمايشي به رسمي لینک مشاهده                
44- دستورالعمل کسور ايام مرخصي بدون حقوق بابت ايام تحصيل لینک مشاهده                
45- دستورالعمل مرخصي ها لینک مشاهده                
46- دستورالعمل نحوه بررسي تعهدات و صدور مجوز تحويل مدارک تحصيلي دانش آموختگان رشته هاي علوم پزشکي کشور لینک مشاهده                
47- آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات لینک مشاهده                
48- آیین نامه توسعه فاوا لینک مشاهده                
49- آیین نامه استفاده از اعضای هیأت علمی مدعو لینک مشاهده                

50- آیین نامه نحوه پرداخت حق الزحمه مشاوران پاره وقت

لینک مشاهده                

51- آیین نامه مراکز رشد

لینک مشاهده                

52- دستورالعمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان

لینک مشاهده                

53- دستورالعمل و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی در دانشگاه

لینک مشاهده                

54- آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي

لینک مشاهده                

55- ضوابط و مقررات توقیف وبرداشت ازحساب کارکنان دولت

لینک مشاهده                

56- ضوابط استفاده از خانه هاي سازماني و پانسيونهاي دانشگاه

لینک مشاهده                

57- آراء هیات عمومی پرکاربرد

لینک مشاهده                

58- قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران


لینک مشاهده